นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  1. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2557
  2. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพนักงานส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
  3. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564
  4. ประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2547
  5. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2564
  6. นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  7. การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  8. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล