คณะผู้บริหาร

สภา อบต.

หัวหน้าส่วนราชการ


สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองส่งเสริมการเกษตร

หน่วยตรวจสอบภายใน