1. การประเมินความเสี่ยง การทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570
 3. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล
 4. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม
 5. ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
 6. ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
 7. คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 8. การขับเคลื่อนจริยธรรม
 9. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 10. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ
 11. การประเมินความเสี่ยง การทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 12. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 13. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570
 14. แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566
 15. การขับเคลื่อนจริยธรรม
 16. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 17. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 18. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 19. รายงานผลการดำเนินงานตามแบบแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน ตามระบบ e-PlanNACC
 20. รายงานผลการดำเนินการระดับความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 21. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 22. รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565