ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี กำหนดเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Similar Posts