ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Paverment in-Place Recycling) สายโค้งชยันโต-เขตตำบลปรุใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านบุญเรือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Paverment in-Place Recycling) สายโค้งชยันโต-เขตตำบลปรุใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านบุญเรือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Similar Posts