ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านถนนหัก ซอย ๑๐/๑ (บ้านอาจารย์ประมวล) หมู่ ๓ บ้านถนนหัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านถนนหัก ซอย ๑๐/๑ (บ้านอาจารย์ประมวล) หมู่ ๓ บ้านถนนหัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Similar Posts