ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566

วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2566 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ญัตติ เรื่องพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (วาระที่ 1 ) ขั้นรับหลักการ มติที่ประชุม เห็นชอบ และเรื่อง คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก

Similar Posts