ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566

วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2566 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 ญัตติ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในวาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ) มติที่ประชุม เห็นชอบ 5 เสียง และญัตติ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในวาระที่ 3 (ขั้นลงมติ) มติที่ประชุม เห็นชอบ 5 เสียง ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก

Similar Posts