ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566

วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2566 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นขอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 มติที่ประชุมเห็นชอบ

2. ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) มติที่ประชุมเห็นชอบ

3. ญัตติ เรื่อง รับบริจาคเครื่องปริ๊นเตอร์ รุ่น HP INK TANK WIRELESS 415 ALL IN ONE จำนวน 1 เครื่อง ราคา 4,990 บาท (กองช่าง) มติที่ประชุมเห็นชอบ ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก

Similar Posts