ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองจะบก ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีฯ ต.สุรนารี

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 นางเรียม นิลวิเศษ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก และนางสาวจารุวรรณ แหลมไธสง เลขานุการนายกอบต.หนองจะบก พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองจะบก ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีฯ ต.สุรนารี เพื่อให้เด็กเล็กได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน เรียนรู้เปิดโลกทัศน์ ทำให้เด็กเกิดความในใจใคร่รู้ สนุกสนาน จัดโดยกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

Similar Posts