โครงการการยกระดับจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)” ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566

นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

“โครงการการยกระดับจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)” ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี

และนวัตกรรมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และผู้นำเครือข่ายชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา

Similar Posts